Vedtægter

Vedtægter


Navn og formål:

§ 1
Foreningens navn er ÅRHUS RÅDHUS KUNSTFORENING

§ 2
Foreningens formål er:
a) at indkøbe kunstværker efter bestyrelsens beslutning til bortlodning mellem medlemmerne.
b) at udbrede interessen for kunst blandt sine medlemmer og øge kendskabet til såvel ældre som vor tids kunst.

Medlemmerne:

§ 3
Alle, der er ansat i Århus Kommune kan optages som medlem. Medlemsskabet kan fortsætte efter pensionering, afgang på grund af alder eller ændring af ansættelsessted.

§ 4
Kontingent til foreningen fastsættes af den årlige generalforsamling. For at kunne deltage i den først forekommende lodtrækning, skal der være betalt kontingent for mindst 12 måneder. Kontingentet indbetales ved automatisk løntræk. For nye medlemmer og de medlemmer, hvor det ikke er muligt, at foretage automatisk løntræk, skal medlemmet selv sikre automatisk overførsel via bank eller lignende med kr. 360,00 pr. 1/3 og 1/9. Et alternativ er også, at indbetale hele årets kontingent kr. 720,00 inden 31/3 samme år.

§ 5
Ved udmeldelse af foreningen har medlemmerne intet krav på denne.

§ 6
Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

Udlodning:

Udlodningen finder sted umiddelbart efter den årlige generalforsamling. Hvert af foreningens medlemmer deltager i den årlige lodtrækning sidste mandag i januar måned – dog jfr. bestemmelsen i § 4 – efter følgende regler:
Hvert medlem deltager med et antal lodder, der svarer til det antal år, den pågældende har været medlem, med fradrag af enten 3 eller 6 lodder for hver gang den pågældende har opnået gevinst – fradraget afhænger af gevinstens placering i enten gevinstklasse I eller II – dog deltager et medlem altid med mindst ét lod.
Gevinstklasse I svarer til et fradrag på 3 lodder og gevinstklasse II svarer til et fradrag på 6 lodder. Bestyrelsen foretager en opdeling af de indkøbte værker i de 2 gevinstklasser.
Der kan kun vindes én gevinst pr. medlem om året. Et medlem, der ikke ønsker at udtage en gevinst, kan bevare sit antal lodder ved næste lodtrækning. Der udtrækkes derfor årligt et antal lodder, der overstiger antallet af gevinster med et passende antal.

De medlemmer, hvis navne udtrækkes, har ret til at vælge mellem de indkøbte kunstværker i den rækkefølge, de er udtrukket.

Medlemmer kan lade sig repræsentere ved fuldmagt ved den årlige lodtrækning om kunstværker.

§ 8
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. På hvert års ordinære generalforsamling, afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Generalforsamlingen vælger hvert år en suppleant til bestyrelsen, en revisor og en revisorsuppleant.

§ 9
Bestyrelsen vælger selv formand og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer – herunder formanden – er til stede. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

Generalforsamling:

§ 10
Ordinær generalforsamling afholdes sidste mandag i januar måned, under forudsætning af, at Rådhushallen kan lejes. Hvis dette ikke er tilfældet, afholdes generalforsamlingen den førstkommende mandag herefter, hvor Rådhushallen kan lejes.
Generalforsamlingen varsles altid senest 8 dage forud ved opslag på foreningens hjemmeside: www.aarhusraadhuskunstforening.dk

§ 11
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Forhandlingsprotokol
3. Formandens beretning
4. Regnskabet
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg
8. Eventuelt

§ 12
Medlemmer, der ønsker at stille op til bestyrelsen, skal meddele dette skriftligt til bestyrelsen inden den 31. december. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal også være skriftligt indleveret til bestyrelsen inden den 31. december. Kun rettidigt indkomne forslag kan komme til afstemning på generalforsamlingen.

§ 13
På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal (undtaget lovændringer, jf. § 16).

§ 14
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 8 dages varsel, når mindst 10 medlemmer fremsætter begæring herom.

§ 15
Der føres protokol over generalforsamlingens forhandlinger.

§ 16
Ved lovændring kræves, at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for ændringsforslaget.

Foreningens opløsning:

§ 17
Beslutning om foreningens opløsning træffes af en generalforsamling efter de regler, der gælder for lovændringer. Generalforsamlingen træffer beslutninger om afviklingen.


Lovene, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11. februar 1955, er senere ændret på ordinære generalforsamlinger den 6. december 1955, 10. december 1956, 7. december 1960, 7. december 1965, 13. december 1967, 10. december 1973, 9. december 1974, 14. december 1976, 7. december 1978, 15. december 1980, 2. december 1982, 10. december 1984, 15. december 1988, 15. januar 1996, 13. januar 1997 og 25. januar 2010.

Permanent link til denne artikel: https://aarhusraadhuskunstforening.dk/wordpress/?p=24